Algemene voorwaarden

Beste verkoper,

Wat fijn dat we gaan samenwerken. Om misverstanden in de toekomst te voorkomen, maken we graag duidelijke afspraken met u. Daarom werken wij met onderstaande Algemene Voorwaarden (“AV”) voor zakelijke afnemers. De algemene voorwaarden voor consumenten kunt u hier inzien.

 

1. Waar stemt u precies mee in?

  1. Onze AV gelden voor elke overeenkomst die u met ons sluit. Er ontstaat een overeenkomst als wij een door u geplaatste order accepteren. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de AV en andere afspraken die we mondeling of schriftelijk met elkaar maken, gelden de bepalingen uit de AV. Dit is anders als we schriftelijk bevestigen dat we afwijken van deze voorwaarden.
  2. Wij volgen de Incoterms 2010. Tenzij anders wordt afgesproken leveren wij op basis van DDP vanaf € 500,00 franko huis binnen de BENELUX.
  3. U kunt onze afspraken niet overdragen aan een ander. Wilt u of willen wij op een andere manier samenwerken in de toekomst? Dan nemen we contact met elkaar op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
  4. Werkt u met meerdere verkooppunten? Dan gelden deze afspraken ook daar.
  5. Wij gaan niet akkoord met uw algemene of verkoopvoorwaarden.
  6. Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden jaarlijks te wijzigen. Wij sturen u de nieuwe versie per mail toe.
  7. Vindt een rechter dat er een onredelijke afspraak in deze AV staat? Dan vervangen we die afspraak. De andere afspraken blijven van kracht.
  8. De volgende artikelen blijven ook van kracht als onze overeenkomst is beëindigd: 5.4, 8, 9, 11, 13 en 14.

 

2. U krijgt uw bestelling onbeschadigd, op tijd en in één levering.

Maar het kan altijd anders lopen. Dan spreken we het volgende met u af:

  1. Neem meteen na ontvangst van het beschadigde product of verpakking contact met ons op

Bel ons op +31(0)40- 290 11 30. Of geef via info@itmonline.nl aan ons door waarover u niet tevreden bent. Wij gaan direct op zoek naar een oplossing:

  • Is uw bestelling beschadigd bij ons of tijdens het vervoer? Wij zorgen voor vervanging.
  • Is uw bestelling beschadigd nadat u het pakket heeft aangenomen? Dan bent u zelf verantwoordelijk.
  • Is maar een deel van uw bestelling gearriveerd? We sturen de rest zo snel mogelijk.

 

  1. Is er geen levering mogelijk vanwege overmacht?

Dan kunnen we uw bestelling annuleren. U kunt geen schadevergoeding bij ons claimen, als er sprake is van overmacht waar wij in ieder geval de volgende situaties onder verstaan:

  • diefstal, brand of natuurrampen
  • stakingen of industriële acties of geschillen
  • handelen of nalaten van overheidsinstanties of douane
  • leveranciers, onderaannemers of vervoerders die hun afspraken niet nakomen
  • tekorten op de markt van de vereiste materialen of arbeid; of
  • wijziging in valutawetten of andere ongunstige economische of financiële ontwikkelingen in of met betrekking tot uw locatie.

 

2.3 Wij zijn niet verplicht om een bestelling te aanvaarden.

Als u een bestelling bij ons doet, bepalen wij of we die – geheel of gedeeltelijk - accepteren.

3. De prijzen

  1. Onze prijzen zijn exclusief btw of andere verkoopbelastingen.
  2. Onze prijzen zijn inclusief transport, verpakking, verzekering en import- of exportkosten. Behalve als we dit anders afspreken.
  3. Onze prijzen zijn in euro's. We geven het aan als dit anders is.
  4. Hebben we niets over prijzen afgesproken? Dan geldt de prijslijst van IT&M. We gebruiken de prijslijst die geldig was op de datum van de orderbevestiging.
  5. Voor de duidelijkheid merken we op dat u te allen tijde vrij bent te bepalen tegen welke prijs u de producten aan consumenten verkoopt. Wel hanteren wij adviesprijzen.

 

4. De betaling

  1. U betaalt het volledige bedrag van onze factuur binnen 14 dagen.
  2. Soms vragen we om een vooruitbetaling. Wij laten dit binnen 2 werkdagen na ontvangst van een nieuwe order aan u weten.
  3. U kunt ons betalen door het volledige bedrag ineens naar onze bankrekening over te maken, tenzij wij dit anders met u afspreken.
  4. Kosten voor het maken van een betaling zijn voor uw rekening.
  5. Wij mogen de vordering op u overdragen aan derden zonder uw toestemming en zonder dat we u daarvan op de hoogte brengen.

5. Betaalt u niet op tijd?

  1. Wij mogen dan 1% rente per maand over het openstaande bedrag berekenen vanaf het moment dat u had moeten betalen tot het moment dat u betaalt.
  2. We wachten met het leveren van volgende bestellingen, totdat u de rekeningen van voorgaande bestellingen betaald heeft.
  3. Betaalt u nog steeds niet na een herinnering? Dan kunnen wij – in overeenstemming met artikel 12- onze overeenkomst direct beëindigen.
  4. U betaalt ook alle kosten die wij maken om het openstaande bedrag bij u te vorderen.

6. Wie is de eigenaar?

  1. Wij zijn eigenaar van onze producten totdat u alle kosten aan ons heeft betaald.
  2. Wij blijven altijd eigenaar van het marketingmateriaal (bijv. displays) en u mag dat gebruiken tenzij u daar de overeengekomen prijs voor betaald heeft. Wij spreken met u af op welke manier u gebruik mag maken van ons marketingmateriaal.
  3. Als het recht in uw land geen eigendomvoorbehoud toestaat (zoals bij 6.1), dan houden wij ons de rechten voor die daar het meest op lijken.
  4. Heeft u de producten al wel in uw bezit, maar u bent nog geen eigenaar? Dan zorgt u ervoor dat onze producten goed verzekerd zijn en veilig zijn opgeslagen. U mag onze producten ook niet als onderpand aanbieden of er op een andere manier rechten voor derden aan verbinden.

7. Uw klant krijgt garantie

  1. Er zit 24 maanden garantie op onze producten in het geval van huishoudelijk gebruik.
  2. Voor enkele van onze Espressions producten (Junior, Juicer) geldt een verlengde garantie. Registreert een klant zijn product? Dan krijgt de klant in totaal 60 maanden garantie mits huishoudelijk gebruikt.
  3. Wat moet een klant doen als wij een defect of incompleet product hebben geleverd? Of als het product kapot gaat ondanks normaal gebruik?
 • Indien mogelijk hersteld u het product in het geval van een simpele storing zonodig in telefonisch overleg met ons. Mist een onderdeel of is deze beschadigd dan sturen wij u dit kostenloos toe.
 • Kunt u het niet zelf verhelpen, dan laat u of de klant ons dit schriftelijk weten.
 • U of de klant stuurt het product naar ons toe.
 • Wij repareren of vervangen het product.
 • Als wij de klant een nieuw product sturen dan worden wij eigenaar van het oude, door de klant teruggestuurde product, tenzij we anders afspreken.
  1. Bij verkeerd gebruik, verwaarlozing, onjuiste opslag of wijziging heeft de klant geen recht op garantie.

8. Heeft u of uw klant persoonlijke schade of letsel door onze producten?

 1. Is deze schade of het letsel ontstaan door fabricagefouten en zijn wij wettelijk aansprakelijk? Neem dan contact met ons op.
 2. Indirecte schade of gevolgschade, zoals een lagere omzet, vergoeden wij niet.

9. Het intellectueel eigendom is en blijft van het door IT&M vertegenwoordigde merk

Denk hierbij onder andere aan: octrooien, auteursrechten, modelrechten, morele rechten, merkrechten, handelsnaamrechten, domeinnaamrechten, databankrechten en elke andere vorm van bescherming die de wet aan onze producten biedt.

Dat betekent dat:

 • u helemaal niets mag wijzigen aan onze producten en de bijbehorende zaken- behalve wanneer wij toestemming geven zoals voor graveren;
 • u geen imitaties van onze producten en bijbehorende zaken maakt, aanbiedt of promoot;
 • u onze producten verkoopt met daar op onze naam, met ons logo en onze specificaties;
 • u onze displays en andere marketingmaterialen alleen gebruikt voor de promotie en verkoop van onze producten;
 • u onze schriftelijke toestemming heeft voor het gebruik van de merknamen en logo’s van de de door ons vertegenwoordigde merken;

10. Wij leven de wet na

En we gaan ervan uit dat u dat ook doet. U levert onze producten bijvoorbeeld niet aan partijen tegen wie internationale sancties gelden. Als IT&M claims ontvangt doordat u de wet niet naleeft, dan gaat u er op voorhand mee akkoord ons schadeloos te stellen voor alle kosten die daaruit voortkomen.

11. Verkoop via internet

Wij hechten waarde aan samenwerking met partners die investeren in een goede en actieve presentatie van onze premium merken en producten in de fysieke winkel en op de in eigen beheer gevoerde webshop dan wel een combinatie daarvan.

de Juicer van Espressions wordt uitsluitend via geautoriseerde verkooppunten verkocht. Informeer naar de voorwaarden.

12. Wanneer kunnen we onze samenwerking beëindigen?

 1. Als we dat samen afspreken.
 2. Als één van beide partijen failliet gaat, betalingsproblemen heeft, onder curatele staat, er beslag is gelegd op het vermogen of in een soortgelijke procedure zit.
 3. Als u zich niet houdt aan artikelen 9, 10, 11 of 13 van deze AV dan kunnen wij onze samenwerking per direct beëindigen.
 4. Als u zich niet houdt aan de overige artikelen van deze AV dan geven wij u een bepaalde termijn om dat op te lossen. Doet u dit niet, dan beëindigen wij de samenwerking.
 5. Als één van beide partijen stopt met bestaan, wordt overgenomen of verkocht. U brengt ons hier direct van op de hoogte.
 6. Indien onze samenwerking als een duurovereenkomst zou kunnen worden aangemerkt, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst op ieder moment te kunnen opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden en zonder betaling van enige (schade)vergoeding.  

13. We gaan vertrouwelijk met elkaars informatie om

Uw gegevens zijn veilig bij ons. Wij delen geen vertrouwelijke informatie van of over u met anderen. En u deelt onze vertrouwelijke informatie ook niet met anderen. We spreken ook af dat we niets over elkaar publiceren via persberichten of advertenties e.d. behalve als daar vooraf toestemming voor gegeven is

14. Toepasselijk recht en geschillen

Nederlands recht is van toepassing op deze AV en alle geschillen die voortvloeien uit deze AV. Ook als uw verkooppunt buiten Nederland is. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. In het geval we een geschil niet onderling kunnen oplossen is de rechter in Den Bosch exclusief bevoegd.

Waar te koop?

TIP: neem voor de zekerheid even contact op met de dealer om er zeker van te zijn dat het product dat je zoekt op voorraad is.

Algemene inlichtingen
IT&M Hoofdkantoor
+31 (0)40-290 11 30
info@itmonline.nl
ReceptenShowrooms Dealers Over ons Contact Vacatures